Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κι από εκεί και πέρα, ευρύτερα ακροατήρια διαφορετικών ηλικιών. Στο επίκεντρο της παρέμβασης που επιχειρεί το έργο βρίσκεται η έννοια της επιρροής. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί οργανωμένο υλικό ενημέρωσης των σπουδαστών σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και προκλήσεων, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή του στα προγράμματα σπουδών. Παράλληλα, και κάτω από την έννοια της επιρροής, θα αναπτυχθεί υλικό που θα εφοδιάζει τους σπουδαστές με τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να ενεργούν ως κέντρα επιρροής και κινητοποίησης για δράση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου:

  • Έρευνα και συλλογή καλών πρακτικών Greenfluence: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιοποίηση πρακτικών και καναλιών επικοινωνίας και επιρροής που ανταποκρίνονται στο επικοινωνιακό προφίλ των νέων.
  • Ανάπτυξη ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού/επικοινωνιακού υλικού για την ενσωμάτωσή του σε δύο διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες.
  • Μικτά πιλοτικά εργαστήρια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών σε εθνικό επίπεδο: Τα εργαστήρια θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του υλικού για τους σπουδαστές στο πλαίσιο εκδηλώσεων των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών (διάδραση, επικοινωνία, επιρροή με διαφορετικά ακροατήρια και επισκέπτες).
  • Μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECoC Greenfluencer σε διεθνές επίπεδο: 4 σπουδαστές και 2 καθηγητές από τους ακαδημαϊκούς εταίρους του έργου θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πόλη του Tartu σε αντίστοιχη εκδήλωση.
  • Ανάπτυξη οδηγιών/κατευθύνσεων για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών δράσεων σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς μέσα από την αξιοποίηση του υλικού του έργου.

Στοιχεία καινοτομίας

  • Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη γνώσεων.
  • Αξιοποίηση της δύναμης της επιρροής και της επικοινωνίας στους νέους, ειδικότερα σχετικά με το ρόλο που μπορούν να παίξουν ως κέντρα επιρροής και «πρέσβεις» για τη βιωσιμότητα.
  • Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και του οργανικού δυναμικού τους (ακαδημαϊκή κοινότητα) και του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών υπό το πρίσμα κοινών στόχων πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.