Επισκόπηση του έργου GreenCool

Το έργο με τον τίτλο “GreenCool – Let me influence your green self! – Skill development in the encouragement of mindset towards environmental awareness and sustainable development in the alliance of ECoC” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνολικό ποσό χρηματοδότησης  EUR 336.503) και ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ενώ θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2024.   

Η κοινοπραξία του έργου:

University of Pannonia (συντονιστής εταίρος – Ουγγαρία), Militos Consulting S.A. (Ελλάδα), Vytautas Magnus University (Λιθουανία), West University of Timisoara (Ρουμανία), University of Tartu (Εσθονία).

Οι στόχοι του GreenCool

Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κι από εκεί και πέρα, ευρύτερα ακροατήρια διαφορετικών ηλικιών. Στο επίκεντρο της παρέμβασης που επιχειρεί το έργο βρίσκεται η έννοια της επιρροής. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί οργανωμένο υλικό ενημέρωσης των σπουδαστών σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και προκλήσεων, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή του στα προγράμματα σπουδών. Παράλληλα, και κάτω από την έννοια της επιρροής, θα αναπτυχθεί υλικό που θα εφοδιάζει τους σπουδαστές με τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να ενεργούν ως κέντρα επιρροής και κινητοποίησης για δράση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου:

  • Έρευνα και συλλογή καλών πρακτικών Greenfluence: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιοποίηση πρακτικών και καναλιών επικοινωνίας και επιρροής που ανταποκρίνονται στο επικοινωνιακό προφίλ των νέων.
  • Ανάπτυξη ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού/επικοινωνιακού υλικού για την ενσωμάτωσή του σε δύο διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες.
  • Μικτά πιλοτικά εργαστήρια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών σε εθνικό επίπεδο: Τα εργαστήρια θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του υλικού για τους σπουδαστές στο πλαίσιο εκδηλώσεων των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών (διάδραση, επικοινωνία, επιρροή με διαφορετικά ακροατήρια και επισκέπτες).
  • Μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECoC Greenfluencer σε διεθνές επίπεδο: 4 σπουδαστές και 2 καθηγητές από τους ακαδημαϊκούς εταίρους του έργου θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πόλη του Tartu σε αντίστοιχη εκδήλωση.
  • Ανάπτυξη οδηγιών/κατευθύνσεων για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών δράσεων σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς μέσα από την αξιοποίηση του υλικού του έργου.

Στοιχεία καινοτομίας

  • Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη γνώσεων.
  • Αξιοποίηση της δύναμης της επιρροής και της επικοινωνίας στους νέους, ειδικότερα σχετικά με το ρόλο που μπορούν να παίξουν ως κέντρα επιρροής και «πρέσβεις» για τη βιωσιμότητα.
  • Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και του οργανικού δυναμικού τους (ακαδημαϊκή κοινότητα) και του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών υπό το πρίσμα κοινών στόχων πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα

Η κοινοπραξία του έργου πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στο Veszprém της Ουγγαρίας στις 3 και 4 Μαρτίου 2022. Η συνάντηση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το συντονιστή του έργου (Faculty of Business and Economics / University of Pannonia). Πέρα από τις οικονομικές και διαχειριστικές διαστάσεις του έργου, σχεδιάστηκαν οι πρώτες δράσεις που περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή νέων, φοιτητών και σπουδαστών, με στόχο την αναζήτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας και των εργαλείων που θα πρέπει να αναπτυχθούν στη συνέχεια για την ενεργό εμπλοκή τους σε επικοινωνιακές δράσεις για το περιβάλλον τόσο εντός των Πανεπιστημίων, όσο και στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες στην Ουγγαρία, την Εσθονία, την Λιθουανία και τη Ρουμανία.   

Τα επόμενα βήματα

Ερευνητικές δραστηριότητες:

  • Δευτερογενής έρευνα: Εντοπισμός πηγών, πρακτικών, μελετών περιπτώσεων σχετικών με τους στόχους και τα ζητούμενα του έργου (επικοινωνία – επιρροή – περιβαλλοντολογικά ζητήματα).
  • Πρωτογενής έρευνα: Ερωτηματολόγια για σπουδαστές και άτομα που λειτουργούν ως κέντρα επιρροής σε μέσα δικτύωσης – ανάλυση και αξιοποίηση.

Συνεντεύξεις με άτομα που λειτουργούν ως κέντρα επιρροής για τον εντοπισμό πρακτικών και δεξιοτήτων στο φάσμα επικοινωνίας-επιρροής (σπουδαστές, φοιτητές, νέοι 18-25).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-HU01-KA204-078804.