Ülevaade Projektist

GreenCool – “Las ma mõjutan teie rohelist mina!”

Oskuste arendamine keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu mõtteviisi ergutamiseks Euroopa Liidu rahastatavas Euroopa Kultuuriliidu projektis on alates 28. veebruarist 2022 käivitatud.

Euroopa Liit annab projekti elluviimiseks toetust 336 503 eurot perioodiks: 28. veebruar 2022 – 28. oktoober 2024.

Partnerlus, kuhu kuuluvad Pannoonia Ülikool (koordinaator), Militos Consulting S.A., Vytautas Magnuse Ülikool, Lääne-Timisoara Ülikool, Tartu Ülikool, alustas projektitööd edukalt Kick-off koosolekul.

TULEMUSED JA TULEMUSED

Mida me plaanime teha

Projekti üldeesmärk on arendada keskkonnateadlikkust üliõpilaste seas ning levitada säästva arengu mõtet võimalikult paljudes vanuserühmades rohkearvulistel üritustel. Võtsime endale kohustuse töötada välja uuenduslik veebikursuse materjal ja süvalaiendada säästvat arengut kõigis kõrgkooliõpilaste õppekavades. Tunnustades noorte mõjutajate veenvat jõudu, on projekti eesmärk jõuda erinevate Euroopa kultuuripealinnade kultuuriürituste ja festivalide kõigi vanuserühmadeni publikuni, et julgustada keskkonnateadlikku tegevust ning olla säästva arengu aktiivsed liikmed ja kasusaajad. Lisaks on meie eesmärk varustada õpilasi suhtlusvahendite ja jätkusuutliku suhtumisega, et saada tõhusateks eestkõnelejateks ELi rohelise majanduse ja kultuuri edendamisel.

See eesmärk hõlmab järgmisi konkreetseid eesmärke:

 • Greenfluence’i praktikate kogumine ja uurimine: 21. sajandil on võimalik läheneda rakendamise metoodilisele raamistikule, uurides mõjutajate tööriistu ja tehnikaid ning suhtluskanaleid noorte kaudu.
 • Massiivse veebipõhise avatud kursuse väljatöötamine: kursuse õppekava koostamine ja materjali väljatöötamine kahel platvormil.
 • Segatud Euroopa kultuuripealinna Greenfluenceri pilootkursus riiklikul tasandil: kursuse tulemuseks on osalemine Euroopa kultuuripealinna üritusel/festivalil, kus õpilased saavad proovida ja proovile panna oma teadmisi ning mõjutada publikut võrguühenduseta.
 • Blended ECOC Greenfluenceri rahvusvaheline kursus: igast ülikoolist saavad 4 parimat üliõpilast ja 2 õppejõudu osaleda Tartus toimuval Greencool ECC lõpuüritusel.
 • PROFESSIONAALNE SISU JA JUHISED sidusrühmadele mõeldud rahvusvahelise veebipõhise seminari jaoks, et anda soovitusi nende tehnikate integreerimiseks mis tahes erialade õppeainetesse, et pakkuda teadmisi, mis tahes ülikoolidele.

UUENDUSED

Projekti uuenduslikud aspektid

Projekti uuenduslikku iseloomu saab avastada järgmistes verstapostides:

 • Tehnoloogiliste arengute integreerimine haridusse ja teadmiste jagamisse.
 • Mõjutajaid peetakse uute algatuste ja liikumiste edasiviivaks jõuks. Mõjutajate kasutamine roheliste saadikutena on ka uudne ja loov viis sihtrühmani jõudmiseks ning seeläbi suurema mõjuga.
 • Mõjutajad saavad hõlpsasti ühendust oma jälgijatega (oma publikuga), mistõttu nad suudavad oma jälgijate seas suurendada teadlikkust ja tegevust suunata. Tundub uuenduslik proovida 21. sajandi mõjutajatehnikaid võrguühenduseta, kasutades võrgutehnoloogiat võrguühenduseta keskkonnas.
 • Muud uuenduslikud aspektid, et ülikooli projektipartnerid on kõik potentsiaalne Euroopa kultuuripealinn järgmisel kolmel aastal. Nende ülikoolide ja linnade (EKC) väärtused ja väljakutsed seovad neid omavahel, kuna nad kõik keskenduvad terviklikkusele, kogukonnale, kaasamisele, jätkusuutlikkusele, pärandile, innovatsioonile ja mitmekesisuse teadvustamisele.

TÄNANI TEHTUD TEGEVUSED

Edusamme tehtud

Esimese sammuna seatud eesmärkide saavutamiseks ja partnerluse ühtlustamiseks pidasime 3.-4. märtsil 2022 esimese rahvusvahelise projektikohtumise. Avakohtumise korraldas Veszprémis Pannoonia Ülikooli äri- ja majandusteaduskond. koos 5 partneriga viiest erinevast riigist, kes arutasid lisaks finants-, levitamis-, kvaliteedikontrolli- ja juhtimisküsimustele ka projekti üldprotsessi ja peamisi verstaposte, kuid pannes erilist rõhku esimeste projektitulemuste ettevalmistamisele, nt. lauaarvutite (parimate praktikate, juhtumiuuringute kogumiku) uuringute läbiviimine EL riikides; ankeetküsitlus õpilaste ja mõjutajatega; ja fookusgrupi intervjuud mõjutajatega.

JÄRGMISED SAMMUD

Tulevikuprobleemid

Projekti eesmärke on võimalik saavutada vaid siis, kui oleme teadlikud suhtlustehnikatest, mille abil saame sihtrühma arendatavas teemas mõjutada.

Esimeses etapis viime läbi põhjaliku uuringu vastavalt järgmisele protsessile:

 • Töölauauuringud, sealhulgas kirjanduse ülevaade ja parimad tavad, juhtumiuuringute kogu.
 • Ankeetküsitlus üliõpilaste ja mõjutajatega, mis põhines osaliselt varasematel uuringutel ja lauauuringul ning mille on välja töötanud selle valdkonna teadlased
 • Fookusgrupiintervjuud mõjutajatega, et uurida mõjutaja tööriistu ja tehnikaid. Korraldame koostöös iga riigi partneriga küsitluse partnerriikide kultuuripealinnade üliõpilaste (kesk- ja kolmanda taseme haridus), noorte täiskasvanute (vanuses 18-25) ja mõjutajate seas (vajalike kompetentside kohta) (PR1).

KONTAKTANDMED:

Seda projekti (nr 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563) rahastati Euroopa Komisjoni toel. See väljaanne kajastab ainult autori(te) seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.