MEIE EDUSAMMUD

Greenfluencer – uuendusmeelne roheteemalise kommunikatsiooni MOOC – sügis 2022 / suvi 2023

GreenCooli partnerluse käigus töötati välja innovatiivne Greenfluenceri roheteemalise kommunikatsiooni MOOC, mis sisaldab 5 moodulit: Moodul 1 käsitleb mulla bioloogilise mitmekesisuse tutvustamist ning  loomingulist kommunikatsiooni sümbolitega. Moodul 2 keskendub järgmistele suhtlus- ja kõnepidamismeetoditele: blogimine, liftikõne, PechaKucha, Oxfordi debatt ja TEDx kõned. Teine osa moodulist keskendub roheteemadega seonduvatele probleemidele: jäätmevabadus, toidujäätmed, biomajandus, täppismajandus ja ringmajandus. Moodul 3 käsitleb digitaalset videoloomet läbi sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku tarbimise teemade. Moodul 4 räägib säästlikust elustiilist, moest ja veenmise põhitõdedest. Moodul 5 keskendub loovale kommunikatsioonile kunsti ja nutika liikuvuse abil. MOOC on inglise keeles saadaval Tartu Ülikooli Moodle’is (https://moodle.ut.ee/course).

Igas moodulis on Teadmiste osa koos sissejuhatusega antud kommunikatsiooni- või esitlusmeetodisse ja mõned rohelise teema põhitõed. Inspiratsiooni osast leiate näited koos vastavate harjutustega. Tegevuse osas saab harjutada õpitud kommunikatsioonitehnika ühendamist roheliste teemadega.

Kolmas riikidevaheline projektikohtumine Ateenas – märts 2023

Kolmas riikidevaheline projektikoosolek toimus 9.-10. märtsil 2023 Ateenas, Kreekas. Kohtumise korraldaja oli Militos Consulting S. A ning kohtumisel osalesid kõik partnerid (Pannonia ülikool, Ungari; Vytautas Magnus ülikool, Leedu; Timisoara ülikool, Rumeenia; Tartu Ülikool, Eesti, Militos Consulting S. A., Kreeka). Projektimeeskond käis läbi kõik tegevusaruande põhipunktid; arutati finantsi, leviku ja juhtimisega seonduvaid probleeme. Jooksvalt tekkivaid probleeme lahendati küsimuste ja vastuste aruande põhjal. Vaadati üle kogu projekti protsessi ja teostuse põhietapid, pöörates erilist rõhku projekti teise osa tulemuste lõpuleviimisele, nt MOOCi, kommunikatsiooni- ja roheteemade arendamisele kõigis moodulites; ning GreenCooli suvekooli ja Euroopa kultuuripealinna Greenfluenceri pilootkursuse ettevalmistamisele (riiklikul tasandil).

GreenCool suvekool – juuni 2023

Pannonia ülikool korraldas 2023. aasta juuni viimasel nädalal GreenCooli suvekooli Balatoni järve ääres (Nereus Park Hotel, Ungari) koos õppejõudude, ekspertide, üliõpilaste ja mõjutajatega, et töötada välja GreenCooli koolitusmaterjal.

Suvekool oli osa MOOCi arendusest, mille eesmärk oli pakkuda sidusgruppidele (suunamudijatele, õppejõududele ja ekspertidele) platvorm, et arutada, kuidas ehitada üles kursuse materjalid edukaks õpetamiseks (veebipõhise ja kohapeal toimuva õppe kombinatsioon). Kursuse materjalide loomisel võeti arvesse ka interaktiivset veebiplatvormi, kus kursus on kõigile kättesaadav. Igast ülikoolist oli kohale tulnud 2 õppejõudu/eksperti ja 1 ekspert Militosest (kokku 9) ning 2 üliõpilast/suunamudijat igast ülikoolist (kokku 8). 5-päevase koolituse käigus töötasid õppejõud, eksperdid, suunamudijad ja üliõpilased nii ühistes, kui ka eraldi rühmades/paarides või üksinda, et leida parim viis MOOC materjali lihvimiseks ja katsetamiseks (1. päev – 1. moodul). Koolituse kaudu aitame vabatahtlikel üliõpilastel / suujamudijatel kujundada kogukondade suhtumist säästlikku arengusse. Iga mooduli lõpus kogusid kohapealsed vaatlejad tagasisidet nii õpilastelt kui koolitajatelt. Samuti viidi läbi veebipõhine küsimustik töötoa lõpus. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kas materjal on töötoas osalejate jaoks teostatav.

JÄRGMISED SAMMUD

Kombineeritud ECoC Greenfluencer pilootkursus (riiklik tase) – sügis/talv 2023

MOOC kursus töötatakse lõplikult välja 2023. aasta septembris. Pärast seda algab neljas Euroopa kultuuripealinna ülikoolis (Tartu, Kaunas, Timisoara ja Veszprém) riiklikul tasandil kohalikus riigikeeles läbi viidav kombineeritud Greenfluenceri pilootkursus (segaõpe: veebiõpe ja kohapealne õpe). Kursuse eesmärk on arendada erinevaid arusaami rohelistest teemadest, lähtudes kursuse kavast. Lisaks tuleb esitada individuaaltöö, paaristöö või grupitöö ühel roheteemal, osaledes üritusel omavalitud suhtlusvahendi abil. Seminar on informatiivne, interaktiivne, provokatiivne ja praktiline. Kursusel kasutatakse segaõppe meetodit, mis tähendab, et lisaks veebipõhistele õppemoodulitele (mille jaoks 1 ainepunkt) tuleb läbida esitlus/tegevus (2 ainepunkti).

Kohalikud ECoC GreenCool üritused – talv 2023

Riikliku Greenfluenceri pilootkursuse tulemuseks on osalemine 2023. aasta novembris-detsembris toimuval GreenCooli ECoC üritusel / festivalil, kus õpilased saavad katsetada oma teadmisi ja mõjutada publikut kõigis Euroopa kultuuripealinnades.

KONTAKTANDMED:

Seda projekti (nr 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563) rahastati Euroopa Komisjoni toel. See väljaanne kajastab ainult autori(te) seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.